ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
Provincial University Library Network : PULINET
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

หัวข้อเว็บบอร์ดยินดีต้อนรับ : P U L I N E T 

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network = PULINET) คือ ข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2529 เป็นผลสืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2528 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2528 เรื่อง:โครงการความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคคิดรูปแบบโครงการความร่วมมือที่เหมาะสมโดยมุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วและคล่องตัว โดยมีสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข่ายงานให้มีคุณภาพสูงสุด

พันธกิจ

1) บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของมหาวิทยาลัย ในข่ายงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2) พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นให้สมบูรณ์และทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ท้องถิ่น

3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในข่ายงานร่วมกันให้มีความรู้คู่คุณธรรม

4) พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดอื่นทั้งในและต่างประเทศ

สมาชิก

ปัจจุบันข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) มีสมาชิกจำนวน 20 แห่งคือ

1)  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2)  สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3)  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4)  สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
5)  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6)  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7)  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
8)  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9)  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
10) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
11) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
13) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15) สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16) สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
17) สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
18) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
19) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
20) สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Copyright 2017. All Rights Reserved.